پودر زرد ريخته گري


پودر زرد ريخته گري مداوم جهت گريدهاي متوسط کربن

POWDER MOULD SCORIALIT SPH-C- FOR MEDUM CARBON STEELS C<0.

پودر زرد ريخته گري
کشور سازنده:آلمان
شرکت سازنده: VESUVIUS
محل نصب: .
تجهیزات:.
سایز: .
حجم: .
مشخصات فنی:.
نوع استاندارد: .

پودر


پودر پوششي تانديش بازي

COVERING POWDER BD4

پودر
کشور سازنده:.
شرکت سازنده: .
محل نصب: .
تجهیزات:.
سایز: .
حجم: .
مشخصات فنی:.
نوع استاندارد: .

پودر


پودر ريخته گري شمش براي فولادهاي کم آلياژ متوسط کربن M2710

INGOT CASTING POWDER FOR LOW ALLOY-MEDIUM CARBON 0.2<C<0.8

پودر
کشور سازنده:.
شرکت سازنده: VESUVIUS
محل نصب: .
تجهیزات:.
سایز: .
حجم: .
مشخصات فنی:.
نوع استاندارد: .

پودر قرمز گرانوله


پودرقرمز گرانوله ريخته گري مداوم جهت گريدهاي فولادي پر کربن

POWDER MOULD SCORIALIT SPH - C FOR HIGH CARBON STEEL C>0.3

پودر قرمز گرانوله
کشور سازنده:.
شرکت سازنده: VESUVIUS
محل نصب: .
تجهیزات:.
سایز: .
حجم: .
مشخصات فنی:.
نوع استاندارد: .

پودرمشکي ريخته گري


پودر مشکي ريخته گري مداوم براي گريدهاي کم کربن

casting powder(ccm)for low carbon 0.15<%c<0.2

پودرمشکي ريخته گري
کشور سازنده:.
شرکت سازنده: VESUVIUS
محل نصب: .
تجهیزات:.
سایز: .
حجم: .
مشخصات فنی:.
نوع استاندارد: .

پودر پوششي پاتيل


پودر پوششي پاتيل

LADLE ISOTHERM COVERING POWDER

پودر پوششي پاتيل
کشور سازنده:.
شرکت سازنده: .
محل نصب: .
تجهیزات:.
سایز: .
حجم: .
مشخصات فنی:.
نوع استاندارد: .