فرومنگنز کم کربن


فرومنگنز کم کربن

(FERRO MANGANESE LOW CARBON(FEMNLC

فرومنگنز کم کربن
کشور سازنده اصلی:چين
شرکت سازنده اصلی: .
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:.
محل استفاده: .

فرو نيوبيوم


فرو نيوبيوم

(FERRO NIUBIUM (FENB

فرو نيوبيوم
کشور سازنده اصلی:چين
شرکت سازنده اصلی: .
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:.
محل استفاده: .

پودر کربن- گرافيت کم نيتروژن


پودر کربن- گرافيت کم نيتروژن

LOW NITROGEN CARBON POWDER GPC/CPC

پودر کربن- گرافيت کم نيتروژن
کشور سازنده اصلی:چين
شرکت سازنده اصلی: .
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:.
محل استفاده: .

فرو واناديوم


فرو واناديوم

FERRO VANADIUM (FEV)

فرو واناديوم
کشور سازنده اصلی:چين
شرکت سازنده اصلی: .
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:
محل استفاده: براي مصرف درفولادسازي

فروتنگستن


فروتنگستن

FERRO TUNGSTEN

فروتنگستن
کشور سازنده اصلی:چين
شرکت سازنده اصلی: .
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:.
محل استفاده: .

فرو تيتانيوم


فرو تيتانيوم

(FERRO TITANIUM (FETI

فرو تيتانيوم
کشور سازنده اصلی:روسيه
شرکت سازنده اصلی: .
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:.
محل استفاده: .

فرو بر


فرو بر

(FERRO BORON (FeB

فرو بر
کشور سازنده اصلی:چين
شرکت سازنده اصلی: .
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:.
محل استفاده: .

نيکل ساچمه اي


نيکل ساچمه اي

(NICKEL BALL(NI-BALL

نيکل ساچمه اي
کشور سازنده اصلی:روسيه
شرکت سازنده اصلی: .
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:.
محل استفاده: .

فروکروم کم کربن


فروکروم کم کربن

(FERRO CHROMIUM LOW CARBON(FECHLC

فروکروم کم کربن
کشور سازنده اصلی:ترکيه
شرکت سازنده اصلی: .
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:.
محل استفاده: .

نيکل کاتدي


نيکل کاتدي

NICKEL CATHODES

نيکل کاتدي
کشور سازنده اصلی:انگلستان
شرکت سازنده اصلی: .
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:.
محل استفاده: .

فرو واناديوم نيتروژن دار


فرو واناديوم نيتروژن دار

FERRO VANADIUM WITH NITROGEM ( NITROVAN

فرو واناديوم نيتروژن دار
کشور سازنده اصلی:چين
شرکت سازنده اصلی: .
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:.
محل استفاده: .

فروکروم کم کربن


فروکروم کم کربن

FERRO CHROMIUM LOW CARBON (FECHLC

فروکروم کم کربن
کشور سازنده اصلی:چين
شرکت سازنده اصلی: .
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:
محل استفاده: براي مصرف درفولادسازي

پيريت FeS


پيريت FeS

(PYRITE (FES

پيريت FeS
کشور سازنده اصلی:چين
شرکت سازنده اصلی: .
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:.
محل استفاده: .

ميش متال


ميش متال

MISCH METAL

ميش متال
کشور سازنده اصلی:چين
شرکت سازنده اصلی: .
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:.
محل استفاده: فولاد سازي

واير کلسيوم


واير کلسيوم

Ca WIRE Ca>98%

واير کلسيوم
کشور سازنده اصلی:چين
شرکت سازنده اصلی: .
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:.
محل استفاده: براي مصرف درفولادسازي

فرو کروم نيتروژن دار


فرو کروم نيتروژن دار

(FERRO CHROMIUM WITH NITROGEN (FECRN

فرو کروم نيتروژن دار
کشور سازنده اصلی:چين
شرکت سازنده اصلی: .
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:.
محل استفاده: .

فرو واناديوم


فرو واناديوم

(FERRO VANADIUM (FEV

فرو واناديوم
کشور سازنده اصلی:چين
شرکت سازنده اصلی: .
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:.
محل استفاده: .

© 2021 - IASCO Localization