نمایشگاه مجازی بومی سازی

فروتنگستن 1/15


فروتنگستن

FERRO TUNGSTEN

فرو تيتانيوم 2/15


فرو تيتانيوم

(FERRO TITANIUM (FETI

فرو بور 3/15


فرو بور

(FERRO BORON (FeB

نيکل ساچمه اي 4/15


نيکل ساچمه اي

(NICKEL BALL(NI-BALL

فروکروم کم کربن 5/15


فروکروم کم کربن

(FERRO CHROMIUM LOW CARBON(FECHLC

نيکل کاتدي 6/15


نيکل کاتدي

NICKEL CATHODES

فرو واناديوم نيتروژن دار 7/15


فرو واناديوم نيتروژن دار

FERRO VANADIUM WITH NITROGEM ( NITROVAN

پيريت 8/15


پيريت

(PYRITE (FES

ميش متال 9/15


ميش متال

MISCH METAL

واير کلسيوم 10/15


واير کلسيوم

Ca WIRE Ca>98%

فرو کروم نيتروژن دار 11/15


فرو کروم نيتروژن دار

(FERRO CHROMIUM WITH NITROGEN (FECRN

فرو واناديوم 12/15


فرو واناديوم

(FERRO VANADIUM (FEV

فرومنگنز کم کربن 13/15


فرومنگنز کم کربن

(FERRO MANGANESE LOW CARBON(FEMNLC

فرو نيوبيوم 14/15


فرو نيوبيوم

(FERRO NIUBIUM (FENB

پودر کربن- گرافيت کم نيتروژن 15/15


پودر کربن- گرافيت کم نيتروژن

LOW NITROGEN CARBON POWDER GPC/CPC


© 2023 - IASCO Localization