منو بلاک استوپر تانديش


منو بلاک استوپر تانديش

STOPPER FOR TUNDISH CCM1 AND CCM2

منو بلاک استوپر تانديش
کشور سازنده اصلی:هند
شرکت سازنده اصلی: IFGL
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:
محل استفاده: فولادسازي

نازل غوطه وري تانديش


SES FOR CCM1/CCM2

نازل غوطه وري تانديش
کشور سازنده اصلی:هند
شرکت سازنده اصلی: IFGL
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:
محل استفاده: فولادسازي

نازل مياني تانديش


TUNDISH NOZZLE

نازل مياني تانديش
کشور سازنده اصلی:هند
شرکت سازنده اصلی: IFGL
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:
محل استفاده: فولادسازي

نازل غوطه وري پاتيل


LADLE SHROUD (LS) FOR CCM 1 AND 2

نازل غوطه وري پاتيل
کشور سازنده اصلی:هند
شرکت سازنده اصلی: IFGL
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:
محل استفاده: فولادسازي

پودر زرد ريخته گري


پودر زرد ريخته گري مداوم جهت گريدهاي متوسط کربن

POWDER MOULD SCORIALIT SPH-C- FOR MEDUM CARBON STEELS C<0.

پودر زرد ريخته گري
کشور سازنده اصلی:آلمان
شرکت سازنده اصلی: VESUVIUS
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:.
محل استفاده: .

پودرپوششي بازي تانديش


پودر پوششي بازي تانديش

COVERING POWDER BD4

پودرپوششي بازي تانديش
کشور سازنده اصلی:.
شرکت سازنده اصلی: .
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:.
محل استفاده: .

پودر ريخته گري براي فولادهاي کم آلياژ


پودر ريخته گري شمش براي فولادهاي کم آلياژ متوسط کربن M2710

INGOT CASTING POWDER FOR LOW ALLOY-MEDIUM CARBON 0.2<C<0.8

پودر ريخته گري براي فولادهاي کم آلياژ
کشور سازنده اصلی:.
شرکت سازنده اصلی: VESUVIUS
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:.
محل استفاده: .

پودر قرمز گرانوله


پودرقرمز گرانوله ريخته گري مداوم جهت گريدهاي فولادي پر کربن

POWDER MOULD SCORIALIT SPH - C FOR HIGH CARBON STEEL C>0.3

پودر قرمز گرانوله
کشور سازنده اصلی:آلمان
شرکت سازنده اصلی: VESUVIUS
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:.
محل استفاده: .

پودرمشکي ريخته گري


پودر مشکي ريخته گري مداوم براي گريدهاي کم کربن

CASTING POWDER( CCM ) FOR LOW CARBON 0.15<%c<0.2

پودرمشکي ريخته گري
کشور سازنده اصلی:.
شرکت سازنده اصلی: VESUVIUS
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:.
محل استفاده: .

پودر ريخته گري قالب


پودر ريخته گري قالب

KERATHERM B72

پودر ريخته گري قالب
کشور سازنده اصلی:آلمان
شرکت سازنده اصلی: INTOCAST
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:.
محل استفاده: فولادسازي

پودر پوششي ايزوترم پاتيل


پودر پوششي ايزوترم پاتيل

LADLE ISOTHERM COVERING POWDER

پودر پوششي ايزوترم پاتيل
کشور سازنده اصلی:.
شرکت سازنده اصلی: .
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:.
محل استفاده: .

© 2022 - IASCO Localization