نمایشگاه مجازی بومی سازی

منو بلاک استوپر تانديش 1/17


منو بلاک استوپر تانديش

STOPPER FOR TUNDISH CCM1 AND CCM2

نازل غوطه وري تانديش 2/17


SES FOR CCM1/CCM2

پودر ريخته گري شمش 3/17


پودر ريخته گري شمش

پودر پوششي ايزوترم پاتيل 4/17


پودر پوششي ايزوترم پاتيل

LADLE ISOTHERM COVERING POWDER

گسکت نازل غوطه وري پاتيل 5/17


گسکت نقش مهمي در ريخته گري مداوم و حفظ يکپارچگي و آب بندي در حين ريخته گري و در راستاي جلوگيري از مکش هوا در فصل مشترک نازل پاتيل و نازل غوطه وري پاتيل دارد

نازل مياني تانديش 6/17


TUNDISH NOZZLE

نازل غوطه وري پاتيل 7/17


LADLE SHROUD (LS) FOR CCM 1 AND 2

پودر گرانوله ريخته گري مداوم براي فولادهاي متوسط کربن 8/17


پودر گرانوله ريخته گري مداوم براي فولادهاي متوسط کربن

POWDER MOULD SCORIALIT SPH-C- FOR MEDUM CARBON STEELS C<0.

پودرپوششي بازي تانديش 9/17


پودر پوششي بازي تانديش

COVERING POWDER BD4

پودر ريخته گري شمش ريزي فولاد 10/17


پودر ريخته گري شمش ريزي فولاد

INGOT CASTING POWDER FOR LOW ALLOY-MEDIUM CARBON 0.2<C<0.8

پودر گرانوله ريخته گري مداوم براي فولادهاي پرکربن 11/17


پودرقرمز گرانوله ريخته گري مداوم جهت گريدهاي فولادي پر کربن

POWDER MOULD SCORIALIT SPH - C FOR HIGH CARBON STEEL C>0.3

پودر گرانوله ريخته گري مداوم براي فولادهاي کم کربن 12/17


پودر گرانوله ريخته گري مداوم براي فولادهاي کم کربن

CASTING POWDER( CCM ) FOR LOW CARBON 0.15<%c<0.2

مجموعه آجرهاي راهگاهي شمش ريزي فولاد 13/17


پتوهاي عايق سراميک فايبر 14/17


اين پتوها )بالنکت( به عنوان عايق حرارتي عمل نموده و در دو نوع با تحمل دماي کاري 1260 و 1430 درجه ي سانتيگراد در مناطق مختلف کارگاه استفاده مي شوند . اين مواد مي بايست قبل و بعد از گرم شدن از استحکام بسيار خوبي برخوردار باشند

قطعات شکل دار آلومينا سيليکاتي عايق 15/17


اين قطعات با اشکال مختلف و مقاومتهاي متفاوت در دماهاي باال ، بسته به شرايط کاربرد، در کوره يا مناطق ديگر نقش عايق و محافظ حرارتي را دارند

فايبر هد (ايزوله)هات تاپ شمش ريزي 16/17


فايبر هد (ايزوله )هات تاپ ، پدهاي عايقي سبک وزني هستند که به شکل هاي پيش ساخته در ديواره هاي قالب هات تاپ شمش ريخته گري قرار مي گيرند . عايق بودن جنس آن ها، باعث تأخير در انجماد هات تاپ شمش تا پايان انجماد بدنه ي اصلي شمش شده و باعث مي شود که هات تاپ ) تغذيه ( بتواند مذاب را در طول انجماد به بدنه اصلي ، تغذيه نموده و از ايجاد حفرات انقباضي ، کشيدگي و عيوب داخلي ناشي از آن جلوگيري نمايد. اهداف مصرف: 1 -افزايش بازده ريخته گري شمش 2 -جهت دار نمودن انجماد

مجموعه آجرهاي راهگاهي شمش ريزي فولاد 17/17


اين آجرهاي توخالي به عنوان کانال ذوب رساني از پاتيل به داخل شمش ريخته گري از کف، عمل مي نمايند و الزم است مقاومت به خوردگي ، فرسايش و استحکام مناسب در مقابل جريان مذاب عبوري از کانال را داشته باشند تا از ايجاد ناخالصيهاي خارجي در فوالد ناشي از خورده شدن آنها ممانعت به عمل آيد


© 2023 - IASCO Localization