نمایشگاه مجازی بومی سازی

منو بلاک استوپر تانديش 1/11


منو بلاک استوپر تانديش

STOPPER FOR TUNDISH CCM1 AND CCM2

نازل غوطه وري تانديش 2/11


SES FOR CCM1/CCM2

پودر ريخته گري قالب 3/11


پودر ريخته گري قالب

KERATHERM B72

پودر پوششي ايزوترم پاتيل 4/11


پودر پوششي ايزوترم پاتيل

LADLE ISOTHERM COVERING POWDER

نازل مياني تانديش 5/11


TUNDISH NOZZLE

نازل غوطه وري پاتيل 6/11


LADLE SHROUD (LS) FOR CCM 1 AND 2

پودر زرد ريخته گري 7/11


پودر زرد ريخته گري مداوم جهت گريدهاي متوسط کربن

POWDER MOULD SCORIALIT SPH-C- FOR MEDUM CARBON STEELS C<0.

پودرپوششي بازي تانديش 8/11


پودر پوششي بازي تانديش

COVERING POWDER BD4

پودر ريخته گري براي فولادهاي کم آلياژ 9/11


پودر ريخته گري شمش براي فولادهاي کم آلياژ متوسط کربن M2710

INGOT CASTING POWDER FOR LOW ALLOY-MEDIUM CARBON 0.2<C<0.8

پودر قرمز گرانوله 10/11


پودرقرمز گرانوله ريخته گري مداوم جهت گريدهاي فولادي پر کربن

POWDER MOULD SCORIALIT SPH - C FOR HIGH CARBON STEEL C>0.3

پودرمشکي ريخته گري 11/11


پودر مشکي ريخته گري مداوم براي گريدهاي کم کربن

CASTING POWDER( CCM ) FOR LOW CARBON 0.15<%c<0.2


© 2022 - IASCO Localization