گريس دستگاه سيرکوفلاکس


HIGH SPEED LUBRICATING GREASE TYPE ISOFLEX NCA 15 (ISO KP2K-40)

گريس دستگاه سيرکوفلاکس
کشور سازنده اصلی:آلمان
شرکت سازنده اصلی: KLUBER
شرکت سازنده داخلی: .
مشخصات فنی:.
محل استفاده: واحد تکميل کاري

© 2022 - IASCO Localization