گريس NBU12 K


گريس NBU12 K

GREASE( KLUBER STABURAGS NBU12 K

گريس NBU12 K
کشور سازنده اصلی:آلمان
شرکت سازنده اصلی: KLUBER
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:بيرينگ کلگي ماشين سنگ زني اينگات،بلوم و بيلت
محل استفاده: واحدهاي 21 و 09

© 2022 - IASCO Localization