نمایشگاه مجازی بومی سازی

دستگاه تست ليزر 1/1


دستگاه تست ليزر ابعادي براي قطرهاي 19-130mm با دقت 0.001 با توانايي وصل به PC

LASER TESTING SYSTEM FOR CROSS SECTION DIMENSIONS ROUNDS 19-130mm,ACC.:+-% 0.001,(MIN,MAX,MEAN)


© 2024 - IASCO Localization