دستگاه تست ليزر


دستگاه تست ليزر ابعادي براي قطرهاي 19-130mm با دقت 0.001 با توانايي وصل به PC

LASER TESTING SYSTEM FOR CROSS SECTION DIMENSIONS ROUNDS 19-130mm,ACC.:+-% 0.001,(MIN,MAX,MEAN)

دستگاه تست ليزر
کشور سازنده اصلی:ايران
شرکت سازنده اصلی: .
شرکت سازنده داخلی: .
مشخصات فنی:.
محل استفاده: واحد تکميل کاري

© 2022 - IASCO Localization