فيلتر فن غبارگير شات بلاست


فيلتر فن غبارگير شات بلاست

FILTERING ELEMENT CODE: 588-413-047

فيلتر فن غبارگير شات بلاست
کشور سازنده اصلی:بلژيک
شرکت سازنده اصلی: DONALDSON
شرکت سازنده داخلی:
مشخصات فنی:.
محل استفاده: آماده سازي بيلت

© 2022 - IASCO Localization